תנאי שימוש באתר
הגלישה והשימוש באתר האינטרנט של חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ("הכשרת הישוב") www.ildc.co.il ("האתר") כפופים לתנאי השימוש המפורטים בפרק זה ("תנאי השימוש").

1. הוראות כלליות
1.1. כל אדם הגולש ו/או הצופה ו/או משתמש בכל דרך אחרת באתר או במידע הכלול בו ("המשתמש") מסכים, בעצם השימוש באתר, לתנאי השימוש ללא כל הסתייגות או הגבלה.
1.2. מטרת האתר הינה מסירת מידע כללי ושיווקי אודות הכשרת הישוב ו/או חברות קשורות שלה (להלן יחד- "החברה"). המידע הכלול באתר אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או כל מוצר שהוא, ובפרט אינו מהווה "הצעה לציבור".
1.3. המידע הכלול באתר אינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה ולא נועד להחליף את הצורך בעיון בתשקיף החברה, בדוחותיה הכספיים וביתר הדיווחים הפורמליים של החברה. 
1.4. ייתכן והמידע הכלול באתר אינו מעודכן או אינו שלם או שנפלו בו טעויות. החברה אינה אחראית לאי-דיוקים ו/או להיעדר עדכון ו/או לטעויות ו/או לחוסרים ביחס למידע.
1.5. ככל שקיימים פערים בין המידע הנכלל באתר לבין מידע הנכלל בדיווחים פורמליים שמפרסמת החברה מעת לעת באתרי הדיווח של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך ("דיווחי החברה"), המידע הנכלל בדיווחי החברה גובר ורק הוא מחייב את החברה.
1.6. שרטוטים, תוכניות, מפרטים והדמיות הכלולות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד.
1.7. מובהר כי המידע באתר כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968, הכולל, בין היתר, תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ועניינים עתידיים, שמידת התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של החברה בלבד, ולפיכך, תחזיות החברה עשויות שלא להתממש במידה שיחולו שינויים מהותיים לרעה. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות תחזיות והערכות על מנת שישקפו אירועים שהתרחשו לאחר מועד פרסום המידע באתר.

2. קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר
קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחרכל זכויות הקניין הרוחני מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, המותגים, הפטנטים, סודות מסחריים, מדגמים, באתר ובתוכן, לרבות אופן הצגתו ועיצובו של האתר, שרטוטים, תרשימים, איורים, תמונות, מפות, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול ו/או קשור באתר ובהפעלתו (להלן: "המידע") וזאת אם המדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו, הינם רכושה הבלעדי של החברה בלבד והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה באופן בלעדי. נאסר על המשתמש לעשות שימוש כלשהו לרבות להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת מראש של החברה. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע המופיע באתר ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל.סמל החברה וכן, כל סימן רשום אחר של החברה, בין אם מצוין בצדם הסימון ובין אם לאו, הם סימני מסחר רשומים ולכן קניינה של החברה, או מותגים בבעלות החברה, אשר השימוש בהם מותר בלעדית לחברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר, או מותגים קנייניים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר או המותגים.

3.קישורים אלקטרוניים (Links)
האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט שמופעלים על ידי צד שלישי ולא על ידי החברה ("אתרי צד שלישי"), מובהר כי לחברה אין כל קשר והיא אינה נושאת בכל אחריות בקשר עם פעילות אתרי צד שלישי ו/או תקינותם ו/או התכנים הכלולים בהם.

4. חובות  המשתמש באתר ואחריות
המשתמש  מסכים ומתחייב לעשות שימוש באתר בתום לב ובהתאם להוראות כל דין והנחיות החברה המפורטות להלן. המשתמש מסכים ומתחייב, בעצם הגלישה באתר, כי הוא יימנע מכל פגיעה בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר וכי יפעל או יימנע לפעול כדלקמן:
4.1. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר, אשר מקיים את אחד מאלה:
4.1.1 עלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;
4.1.2 אסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;
4.1.3 עלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
4.1.4 כולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של החברה;
4.1.5 עלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית;
4.1.6 כולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב;
4.2 . מובהר כי המידע הכלול באתר הינו למטרת שימוש אישי ופרטי של המשתמש, והמשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש מסחרי במידע ו/או למטרות רווח כלשהן וכן שלא לגרום לכל הפרה של זכויות היוצרים ו/או לכל שינוי ו/או סילוף של המידע.
4.3 אין לעשות שימוש במידע כלשהו המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, ככל שזו תינתן.
4.4 המשתמש מתחייב שלא לפגוע ו/או לשנות ו/או להתערב באופן אחר בקוד המקור של האתר ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם. כמו כן, המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר באופן שמהווה הפרת חוק כלשהו ו/או שמהווה זיוף ו/או מחיקת מידע.
4.5 המשתמש מסכים ומאשר כי הוא מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה.
4.6 המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מהפרה של תנאי השימוש.
4.7 המשתמש מסכים כי במקרה של שימוש באתר תוך הפרת תנאי השימוש ו/או הפרת הוראות חוקיות ו/או בנסיבות מיוחדות לפי שיקול דעתה של החברה, החברה רשאית להגביל או לחסום את הגישה למידע (כולו או חלקו) בפני משתמש/ים,  באופן זמני או קבוע, בכפוף להוראות כל דין.
4.8 השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד.
4.9 המשתמש מסכים לכך שכל הסתמכות על המידע המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית וכי לחברה ו/או לאורגנים שלה ו/או למי מטעמה לא תהא אחריות לנזק כלשהו ישיר או עקיף שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע הכלול בו.
4.10 השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד והחברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה במידע הכלול באתר. בנוסף, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי עקב הגישה והשימוש באתר (לרבות בשל "וירוסים") ו/או עקב מניעת הגישה לאתר ו/או עקב הפרעות בגלישה באתר.
4.11 החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה זמין בכל עת ו/או כי האתר יפעל באופן רציף ללא תקלות ו/או הפרעות. כמו כן, החברה רשאית לחדול בכל עת מהפעלת האתר בין לתקופה קצובה ובין באופן קבוע, ללא הודעה מוקדמת.
4.12 החברה לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על ידי משתמש לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.

5. פרטיות ומאגרי מידע
5.1 החברה מתחייבת שלא תמסור נתונים אישיים של המשתמש לצד שלישי למעט, אם הדבר נדרש על פי צו שיפוטי ו/או לפי דרישת רשות מוסמכת ו/או בהתקיימות נסיבות מיוחדות המחייבות זאת, לפי שיקול דעת החברה.
5.2 החברה רשאית להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ביקורו באתר, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או כל מידע אחר, ללא זיהוי שמי של המשתמש.
5.3 משתמשים אשר ימסרו את פרטיהם בתיבות המיועדות ליצירת קשר עם החברה בדפים השונים באתר, מסכימים בזאת להכללתם במאגרי המידע שמנהלת החברה ו/א חברות קשורות שלה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
5.4 החברה רשאית לשלוח למשתמש קבצי זיהוי שמאפשרים לחברה לזהות את המשתמש ואת מחשב המשתמש ולהשתמש במידע מזהה זה לצרכיה ו/או לצרכי שותפים עסקיים. 

6. שונות
6.1 תנאי השימוש ו/או עדכון שלהם ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר. החברה רשאית לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
6.2 עדכון האתר מעת לעת, לרבות באמצעות מחיקת מידע ו/או הוספת מידע ו/או עדכון מידע קיים, יבוצע על פי שיקול דעת החברה בלבד, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין עדכון האתר כאמור.
6.3 הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר זה ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
6.4 ככל שייקבע על ידי רשות ו/או ערכאה מוסמכת כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי אותם הסעיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בעלי תוקף.