במסגרת תחום היזום והבנייה עוסקת הכשרת הישוב בפרויקטים להקמת שטחי מסחר, משרדים ומגורים. בידי החברה הידע, האמצעים והיכולת לטפל בפרויקט בניה על כל שלביו, החל מאיתורו ובדיקת כדאיות ההשקעה בו, דרך רכישת הקרקע, השגת הרישיונות הנחוצים וניהול הפרויקט - ועד השלמתו ושיווקו ללקוח. יצוין כי הכשרת הישוב אינה מחזיקה בבעלותה אמצעי בניה אלא מתקשרת לצורך ביצוע הפרויקטים עם חברות קבלניות מובילות ובעלות מוניטין. כיום פועלת החברה בעיקר בישראל (בעיקר במרכז הארץ), בפולין וברומניה.
בנוסף, הכשרת הישוב פועלת באמצעות חברות בנות, בתחום ההתחדשות העירונית ומובילה פרויקטים של פינוי בינוי ותמ"א 38.

המידע הכלול באתר הינו מידע שיווקי שאינו מהווה הצעה להשקעה או לרכישת ניירות ערך של החברה או חברות קשורות לחברה ובפרט אינה מהווה "הצעה לציבור". כמו כן, המידע הכלול באתר אינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה ולא נועד להחליף את הצורך בעיון בתשקיף החברה, בדוחותיה הכספיים וביתר דיווחי החברה. ככל שקיימים פערים בין המידע הנכלל באתר לבין מידע הנכלל בדיווחים מיידיים שמפרסמת החברה מעת לעת, המידע הנכלל בדיווחים המיידיים גובר.
מובהר כי המידע באתר כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968, הכולל, בין היתר, תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ועניינים עתידיים, שמידת התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של החברה בלבד, ולפיכך, תחזיות החברה עשויות שלא להתממש במידה שיחולו שינויים מהותיים לרעה.